Saturday, July 6, 2013

Contoh-contoh Perbuatan Dosa Besar

Ruh4dian - Dosa besar yaitu suatu dosa yang dampak buruknya atau kerusakan yang ditimbulkannya cukup besar. Perilaku dosa besar merupakan perbuatan yang sudah jelas tidak terpuji atau akhlakul mazmunah yang perlu dihindari, karena perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain, dan juga tidak akan disenangi oleh masyarakat, juga akan mengalami ketidaktenangan jiwa. Selain itu, pelaku dosa besar diancam hukuman dunia dan azab di akhirat, serta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Di antara contoh-contoh perbuatan dosa besar antara lain sebagai berikut.
 
1. Syirik

Dalam istilah ilmu tauhid, syirik ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta’ala, dengan sesuatu selain-Nya, baik dalam zat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, maupun juga dalam hal ketaatan yang seharusnya ditujukan hanya kepada-Nya. Orang yang berprilaku syirik disebut musyrik.

Syirik merupakan dosa yang paling berat atau besar, sehingga pelakunya tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia (Allah) mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48)

2. Riba

Riba ialah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya. Riba merupakan perbuatan dosa besar dan hukumnya haram. Dan bagi para pelakunya, baik ia memakannya, menjadi praktisi, penentu hukum, pengambil pinjaman, menjadi saksi, penjamin, penulis, penganjur, pendorong ataupun pembantu dalam proses riba, maka ia akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya, dan ia akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa Ta’ala, baik siksa di dunia dan azab di akhirat.

3. Membunuh

Membunuh ialah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Membunuh seseorang dengan sengaja merupakan perbuatan yang biadab, yang hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Pelakunya pemubunuhan, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan akan dikutuk-Nya, serta dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah (neraka) jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93)

4. Durhaka Terhadap Kedua Orang Tua

Orang yang durhaka terhadap kedua orang tua merupakan dosa besar. Contoh-contoh perbuatan yang termasuk durhaka terhadap kedua orang tua ialah membentak, menganiaya, berkata tidak sopan terhadap orang tua, sehingga dapat mengakibatkan orang tua sakit hati dan perasaan, dan juga menelantarkan kedua orang tua yang berada dalam kemiskinan.
 
Akibat buruk dari durhaka terhadap orang tua, akan menimpa orang tua dan si anak yang durhaka tersebut. Dari kedua orang tua akan mengalami berbagai penderitaan, sedangkan kepada anaknya yang durhaka, akan mendapat murka Allah, yaitu berupa siksa dunia dan azab di akhirat.
 
Islam memerintahkan agar seorang anak berkata sopan dan lemah lembut terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia." (Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23).

5. Zina dan Qasaf

Zina ialah hubungan kelamin (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Zina termasuk dosa besar, karena akibat buruknya atau bahaya yang dapat ditimbulkan zina sungguh sangat besar. Zina juga termasuk perbuatan orang yang tidak beradab dan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: "Dan janganlah kau mendekati zina sesungguhnya zina itu ialah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32)
 
Sedangkan qazaf ialah menuduh orang lain melakukan zina, tanpa adanya saksi-saksi yang dibenarkan oleh syara'. Qazaf termasuk dalam perbuatan keji yang hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Hal ini karena menuduh zina, akan mendatangkan kerugian dan bencana, baik kepada orang yang dituduh beserta keluarganya maupun bagi yang menuduh. Adapun dalil naqli tentang qazaf yaitu Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4,5 dan 19.

6. Mencuri dan Merampok

Mencuri ialah mengambil harta orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang wajib dihukum, yaitu dengan cara dipotong tangannya. Sedangkan merampok ialah perbuatan merampas harta orang lain yang terkadang disertai dengan kekerasan, ancaman, dan bahkan pembunuhan. Perbuatan tersebut sangat menggelisahkan masyarakat. Maka perbuatan tersebut hukumnya termasuk dosa besar. 

7. Makan Makanan dan Minum Minuman Yang Diharamkan

Makanan yang dengan tegas diharamkan Al-Qur'an dan Hadits (syara'), maka setiap orang yang memakannya dianggap melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala, dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (Mengundi nasib dengan anak panah itu) ialah kefasikan." (Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3)
 
Adapun minuman yang diharamkan yaitu setiap minuman yang memabukkan dan menutupi atau menghalangi akal sehat peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah Allah dan rasul-Nya, seperti minuman beralkohol. Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Setiap yang memabukkan ialah khamar dan setiap yang memabukkan ialah haram." (Hadits riwayat Abu Dawud)
 
Berdasarkan hadits di atas hukum mengkonsumsi khamar ialah haram dan termasuk dosa besar seperti dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 dan 91.


Tips Cara Menghindari Perbuatan Dosa Besar Dalam Kehidupan Sehari-hari

Setiap manusia diwajibkan untuk menghindari perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)." (Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 31)  

Di antara tips cara menghindari dosa besar antara lain, sebagai berikut.
  • Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
  • Percaya dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala bahwasannya Dialah yang memberikan rizki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh.
  • Selalu taat dan patuh serta berbakti terhadap kedua orang tua.
  • Mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang kita pelajari selama ini.
  • Selalu mendatangi majlis-majlis taklim, tempat-tempat ibadah, orang-orang shaleh yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang luas, dan sebagainya.
  • Hendaknya kita selalu menanamkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap sesama.

Wallahu a'lam bishshawwab